Kirjoitelman muoto

Huom!  Osiossa Tekstinkäsittelyohjelma annetaan ohjeita, miten muotoilut voi itse toteuttaa tekstinkäsittelyohjelmalla. Vasemmalla olevilla alasivuilla kuvataan kansilehden muotoiluja, sivujen asetuksia sekä kirjoitelman otsaketta ja väliotsikoita.

Aluksi on korostettava, että muotovaatimukset eivät ole "pelkästään muotovaatimuksia", vaan niiden tehtävänä on auttaa tuomaan kirjoitelman sisältö paremmin esille. Ne tekevät kirjoitelmista helpommin luettavia, yhteismitallisempia ja helpommin arvioitavia. Lisäksi muotovaatimusten hallinta on osa tieteellisen kirjoittamisen alkeita, jotka tieteellisissä opinnoissa on opiskeltava.

Kirjoitelmia on olemassa erityyppisiä (ks. esim. Kemppainen & Latomaa, 2002, Luku 4). Tässä lähdetään siitä, että opintokirjoitelmassa täytyy aina olla sekä lähdemateriaalin referointia että omakohtaista pohdintaa. Tyypillinen akateemisen opintokirjoitelman lukujen rakenne  on johdantoluku–(aiheen käsittelyosan luvut)–pohdintaluku: 

Tehtävänannon yhteydessä voidaan asettaa tarkempia ohjeita kirjoitelman tyypille ja kirjoitelmassa edellytettävälle tarkastelutavalle, mutta tässä yhteydessä jaetaan kirjoitelmat karkeasti kolmeen luokkaan niiden laajuuden perusteella (kansilehti, sisällysluettelo, lähteet ja liitteet pois lukien):

Näihin eri tyyppeihin voidaan soveltaa seuraavia muotovaatimuksia hieman eri tavoin (tarkista aina lopuksi, että kaikki tekstissä viitatut lähteet löytyvät lähdeluettelosta, ja vastaavasti, että kaikkiin lähdeluettelossa oleviin lähteisiin viitataan tekstissä): 

Uutta! Voit käyttää Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opinnäytetyön asiakirjamallin Word-pohjaa keskilaajoissa tai laajoissa kirjoitelmissa (ilman tiivistelmäsivuja) ja opinnäytetöissä (tiivistelmäsivujen kera):