Lähdeluettelo

Kaikki kirjoitelmassa käytetyt (todella käytetyt: ne on luettu ja niihin viitataan tekstissä) lähteet merkitään kirjoitelman loppuun lähdeluetteloon, joka on tapana otsikoida Lähteet.

Lähteet täytyy merkitä luetteloon aakkosjärjestykseen, jotta tietty tekstissä viitattu lähde olisi mahdollisimman helppo sieltä löytää. Jokaisesta lähteestä merkitään lähdeluetteloon sellaiset tiedot, että niiden avulla lukijan on mahdollisimman helppo itse löytää kyseinen lähde. Tiedot esitetään tietyssä johdonmukaisessa järjestyksessä. Tämä järjestys on helppo ymmärtää kun muistaa, että kyseessä on keskusteluun osallistuminen ja keskustelupuheenvuoroihin viittaaminen. Lähdeluettelon jokainen kohde vastaa kysymyksiin "kuka, milloin, mitä (puheenvuoro), missä (/ mistä löytyy)?". 

Jokaisesta lähteestä merkitään lähdeluetteloon ainakin seuraavat tiedot: kirjoittaja (tai yhteisöjulkaisija) eli auktoriteetti, julkaisuvuosi, teoksen, artikkelin tai julkaisun nimi, missä julkaisussa ilmestynyt (jos ei itsenäinen teos, kuten kirja), kustannuspaikka ja kustantaja.

Lähteet merkitään lähdeluetteloon pääsanojensa (kirjoittajan tai yhteisöjulkaisijan nimen) mukaisesti aakkostaen. Saman auktoriteetin samalta vuodelta olevat lähteet erotetaan toisistaan aakkostamalla niiden vuosiluvut. Teoksen tai julkaisun nimi kursivoidaan (aikakauslehden Vol-numero myös). Huomaa erot kirjoittajan ja toimittajan nimen merkitsemisessä. Toimitetussa teoksessa olevan artikkelin sivunumerot merkitään sulkuihin teoksen nimen jälkeen ennen pistettä.

Esimerkki suomenkielisestä lähdeluettelosta

Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2013). Kasvatussosiologia (5. uud. p.). Jyväskylä: PS-kustannus.

Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2015). Kasvatussosiologia (5. uud. p.) [Adobe Digital Editions -versio]. Haettu osoitteesta https://www.ellibslibrary.com/book/978-952-451-592-4

Bransford, J. D., Brown, A. & Cocking, R. R. (2000). How people learn: Brain, mind, experience, and school (expanded ed.). Washington, DC: National Academy Press.

Bransford, J. D., Brown, A. & Cocking, R. R. (2004). Miten opimme: Aivot, mieli, kokemus ja koulu (A. Penttilä, suom.). Helsinki: WSOY.

Brunila, K., Heikkinen, M. & Hynninen, P. (2005). Monimutkaista mutta mahdollista: Hyviä käytäntöjä tasa-arvotyöhön. Haettu osoitteesta http://www.kajaaninyliopistokeskus.oulu.fi/proj/womenit/Monimutkaistamuttamahdollista.pdf

Eriksson, P., Hearn, J., Jyrkinen, M., Meriläinen, S., Moisander, J., Niemi, H., ... Tallberg, T. (toim.). (2004). Sukupuoli ja organisaatiot liikkeessä? Gender and organizations in flux? Research reports 60. Swedish School of Economics and Business Administration. Haettu osoitteesta https://helda.helsinki.fi/dhanken/bitstream/handle/10227/238/60-951-555-866-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. (2004). Tutkiva oppiminen: Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä (6. uud. p.). Helsinki: WSOY.

Helsingin yliopisto. (16.3.2020). Opetuksen työvälineet. Haettu osoitteesta https://teaching.helsinki.fi/ohjeet/opetuksen-tyovalineet

Ilomäki, L. (toim.). (2012). Laatua e-oppimateriaaleihin: E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa. Oppaat ja käsikirjat 5. Opetushallitus. Haettu osoitteesta https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/144415_laatua_e-oppimateriaaleihin_2.pdf

Jakku-Sihvonen, R. (2013). Sukupuolenmukaista vaihtelua koululaisten oppimistuloksissa ja asenteissa. Koulutuksen seurantaraportit 5. Opetushallitus. Haettu osoitteesta https://www.oph.fi/download/150062_Sukupuolenmukaista_vaihtelua_koululaisten_oppimistuloksissa_ja_asenteissa.pdf

Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K. & Kansanen, P. (2016). Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.

Jääskeläinen, L., Hautakorpi, J., Onwen-Huma, H., Niittymäki, H., Pirttijärvi, A., Lempinen, M. & Kajander, V. (2015). Tasa-arvotyö on taitolaji: Opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa. Oppaat ja käsikirjat 5. Opetushallitus. Haettu osoitteesta https://www.oph.fi/download/173318_tasa_arvotyo_on_taitolaji.pdf

Kansanen, P. (2004). Opetuksen käsitemaailma. Jyväskylä: PS-kustannus.

Lappalainen, S. (2012). Beverley Skeggs: Sukupuolen ja yhteiskuntaluokan piilotetut agendat. Teoksessa T. Aittola (toim.), Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä (s. 288–306). Helsinki: Gaudeamus.

Lee, D. J., Bates, D., Dromey, C., Xu, X. & Antani, S. (2003). An imaging system correlating lip shapes with tongue contact patterns for speech pathology research. Teoksessa M. Krol, S. Mitra & D. J. Lee (toim.), CMBS 2003: Proceedings of the 16th IEEE symposium on computer-based medical systems (s. 307–313). Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society.

Lempiäinen, K. (2003). Sosiologian sukupuoli: Tutkimus Helsingin ja Tampereen yliopistojen sosiologian kurssikirjoista 1946–2000 (Väitöskirja). Tampere: Vastapaino.

Löfström, E., Kanerva, K., Tuuttila, L., Lehtinen, A. & Nevgi, A. (2010). Laadukkaasti verkossa: Verkko-opetuksen käsikirja yliopisto-opettajalle. Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja. Raportit ja selvitykset 71. Haettu osoitteesta http://www.helsinki.fi/julkaisut/aineisto/hallinnon_julkaisuja_71_2010.pdf

Ope.web. (11.8.2008). Ope.web-taitotasot [wiki-sivusto]. Haettu osoitteesta https://fi.wikibooks.org/wiki/Ope.web

Opetushallitus. (2016). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 (4. p.). Määräykset ja ohjeet 96. Haettu osoitteesta https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf

Opetushallitus. (2023a). E-oppimateriaalin laatukriteerit. Haettu 18.5.2023 osoitteesta https://www.oph.fi/fi/julkaisut/e-oppimateriaalin-laatukriteerit

Opetushallitus. (2023b). Perusopetuksen opetussuunnitelman ydinasiat. Haettu 18.5.2023 osoitteesta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelman-ydinasiat

Opetushallitus. (2023c). Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Haettu 18.5.2023 osoitteesta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuussuunnitelma

Oulun normaalikoulu. (10.11.2016). Oulun normaalikoulun perusopetuksen toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2015–2018. Haettu osoitteesta https://nk.oulu.fi/ops/Tasa- arvo_ja_yhdenvertaisuussuunnitelma_ONK.pdf

Oulun yliopisto. (n.d.). Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus perusopetuksessa – Täydennyskoulutus opettajille [blogisivu]. Nais- ja sukupuolentutkimus, Kasvatustieteiden tiedekunta. Haettu 18.5.2023 osoitteesta http://tasa-arvosuunnittelua.blogspot.com/

Peltonen, J. (1997). Sosialisaatio ja kasvatus empiirisen tutkimuksen näkökulmasta. Teoksessa P. Siljander (toim.), Kasvatus ja sosialisaatio (s. 14–31). Helsinki: Gaudeamus.

Perusopetuslaki 21.8.1998/628. Haettu osoitteesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Pikkarainen, E. (7.3.2018). Opintokirjoitelman laatimisesta. Oulun yliopisto. Haettu osoitteesta https://opinkirj.edu.oulu.fi

Puolimatka, T. (2002). Opetuksen teoria: Konstruktivismista realismiin. Helsinki: Tammi.

Rautavuori, L. (21.12.2018). Suomen nuorista ollaan hyvin huolissaan, mutta onko siihen syytä? Nuorisotutkija: Huolipuhe on lisääntynyt, vaikka nuorten ongelmat eivät. YLE. Haettu osoitteesta https://yle.fi/uutiset/3-105645

Sherman, T. M., Armistead, L. P., Fowler, F., Barksdale, M. A. & Reif. G. (1987). The quest for excellence in university teaching. The Journal of Higher Education, 58(1), 66–84. https://doi.org/10.2307/1981391

Siljander, P. (2015). Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset (cop. 2014) [Adobe Digital Editions -versio]. Haettu osoitteesta https://www.ellibslibrary.com/fi/book/9789517684439

Sinko, M. & Lehtinen, E. (toim.). (1998). Bitit ja pedagogiikka: Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa. Sitran julkaisusarja 194. Haettu osoitteesta https://media.sitra.fi/2017/02/27172215/sitra194-2.pdf

Souto, A-M. (2014). ”Kukaan ei kysy, mitä mulle kuuluu”: Koulutuksen keskeyttäjät ja ammatilliseen koulutukseen kuulumisen ehdot. Nuorisotutkimus, 32(4), 19–35.

Tasa-arvolaki 8.8.1986/609. Haettu osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609

Taskinen, H. (7.4.2017). Turkulaispäiväkodissa otettiin käyttöön erikoinen vaatesääntö: ”Aika absurdia kaiken kaikkiaan”. MTV uutiset. Haettu osoitteesta https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/turkulaispaivakodissa-otettiin-kayttoon-erikoinen-vaatesaanto-aika-absurdia-kaiken-kaikkiaan/6377686

Ulvinen, V-M. (2015a). Kasvatussosiologia_Ennen ja nyt_1 [video]. Haettu osoitteesta https://vimeo.com/117249318

Ulvinen, V-M. (2015b). Kasvatussosiologia_Ennen ja nyt_2 [video]. Haettu osoitteesta https://vimeo.com/117251218

Ulvinen, V-M. (17.12.2019). Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit [PowerPoint-esitys]. Kasvatustieteiden tiedekunta. Oulun yliopisto.
TAI
Ulvinen, V-M. (17.12.2019). Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit [Zoom-tallenne]. Kasvatustieteiden tiedekunta. Oulun yliopisto.

Uusikylä, K. & Atjonen, P. (2005). Didaktiikan perusteet (3. uud. p.). Helsinki: WSOY.

Vilppola, T. (1997). Reaalipedagogiikalla elämänhallintaan. Teoksessa K. Ruoho & M. Ihatsu (toim.), Kasvatuksellisia ja kuntoutuksellisia katsauksia nuorten syrjäytymiseen (s. 221–229). Julkaisuja 4. Nuorisoasiain neuvottelukunta. Haettu osoitteesta https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2013/05/23Kasvatuksellinen.pdf